Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačné zabezpečenie previerky pripravenosti DHZ 2015

26. 4. 2015

Územný výbor DPO SR Stropkov/Svidník

Obec Havaj

Obec a DHZ Lužany pri Topli

OR HaZZ Svidník

 

Organizačné zabezpečenie

previerky pripravenosti DHZ 2015

 

 

Previerka pripravenosti je organizovaná s cieľom preverenia úrovne výsledkov v oblasti školenia a výcviku hasičských zborov, zvyšovania fyzickej a psychickej odolnosti členov ako aj akcieschopnosti hasičskej techniky a výzbroje. Previerka sa uskutoční podľa rozdelenia hasebných obvodov jednotiek Hasičského a záchranného zboru – OR vo Svidníku.

 

 

Obvod Giraltovce, Svidník a Stropkov:

Dátum konania: 03.05.2015 (nedeľa) so začiatkom o 09:00 hod, prezentácia do 8:30 hod.!!!

Miesto konania: futbalové ihrisko- Lužany pri Topli

Stravné a štartovné: 20,- €, v cene je zahrnuté aj poistné

Program:                            do 08:30 - príchod a prezentácia

                                               08:30 – 08:50 hod – porada rozhodcov

               09:00 – slávnostný nástup, žrebovanie, nástup na disciplíny

 

Okresné kolo:

Dátum konania: 07.06.2015 (nedeľa) so začiatkom o 09:00 hod, prezentácia do 08:30 hod.!!!

Miesto konania: areál FI HAVAJ

 Stravné a štartovné: 20,- €, v cene je zahrnuté aj poistné

Program:                            do 08:30 - príchod a prezentácia

                                               08:30 – 08:50 hod – porada rozhodcov

               09:00 – slávnostný nástup, žrebovanie, nástup na disciplíny

 

 

Kategórie:

 1. Kategória: a/ muži                                b/ ženy                                c/ muži nad 35 rokov
 2. Kategória: a/ dorastenci     b/ dorastenky

 

Disciplíny:

 1. Požiarny útok
 2. Štafeta 8x50 m
 3. Pretek jednotlivca – podľa záujmu – disciplína bude uskutočnená na okresnom kole.

 

* Každý zúčastnený DHZ deleguje na súťaž 1 rozhodcu, o jeho prípadnom zaradení rozhodne hlavný rozhodca disciplíny v spolupráci s tajomníkom súťaže.

* Rozhodcov menuje a pozýva ÚzV DPO.

Doprava rozhodcov: zabezpečuje vysielajúci DHZ so zriaďovateľom.

Ústroj rozhodcov: pokiaľ možno, tak vo vychádzkovej rovnošate (nie je podmienkou).

Upozornenie: DHZ za rozhodcu deleguje perspektívneho člena, ktorý teraz i v budúcnosti bude usmerňovať výcvik a garantovať jednotný výklad pravidiel pri výcviku súťažných družstiev.

Hostia: Pozvaní zástupcovia OÚ, HaZZ, zahraničné delegácie, hostia organizátorov pohárových súťaží, zástupcovia masmédií.

Zloženie delegácií: starosta obce alebo zriaďovateľa, predseda a veliteľ, rozhodca – delegát.

 

Doklady:

 1. Súťažiaceho družstvaprihláška.
 2. Členov družstvačlenský preukaz DPO, úradný doklad s fotografiou a preukaz poistenca.

POZOR!

Kontrola dokladov: po príchode veliteľ súťažného družstva odovzdá sčítacej komisii riade vyplnenú a všetkými súťažiacimi podpísanú prihlášku, ktorú je nutne pre poistenie vyplniť presne a úplne. Počas súťaže už nebude možné meniť žiadne údaje. Veliteľ zároveň nahlási hosťujúceho súťažiaceho.

Členské preukazy DPO a doklad s fotografiou  sa preukazujú na požiadanie ÚzV DPO. Prihlášky do súťaže môžete nahlásiť aj telefonicky na číslo 0918 973 086 najneskôr vo štvrtok pred súťažou do 10:00 hodiny. Po telefonickom nahlásení sa riaďte pokynmi  - prihlášku nezasielajte, veliteľ družstva ju osobne odovzdá pred súťažou.

Každý súťažiaci uvedený na prezenčnej listine obdrží na ruku farebný identifikačný náramok, ktorý bude slúžiť ako identifikátor kontroly totožnosti a príslušnosti k danej kategórii. V prípade jeho roztrhnutia je nutné to nahlásiť tajomníkovi súťaže a priniesť starý roztrhnutý.

Upozornenie:

Súťaže sa môžu zúčastniť len tie družstvá, ktoré v deň súťaže riadne uhradené členské príspevky!!!

 

Kategórie a veková hranica:

Muži, ženy, dorastenci.

 

Muži     – evidujú sa aj zmiešané družstvá zložené z mužov a žien.

 • Za mužov môžu súťažiť  maximálne traja dorastenci vo veku od 15 do 18 rokov.

Dorastenky a dorastenci – vo veku od 15 – 18 rokov, za dorastencov sa počítajú aj zmiešané družstvá zložené z chlapcov a dievčat.

 

Ustrojenie:

 • Kolektív súťaží v jednotnom ustrojení.
 • Súťažiaci musia mať chránené kolená, ramená, musia súťažiť v prilbách!!!
 • Nie je dovolené používať obuv s kovovými hrotmi a kefkami.

Pravidlá:

 

Súťažný poriadok pre previerky pripravenosti DHZ platný pre SR mimo ďalej uvedených výnimiek:

 1. Výnimka  - výstroj musí zodpovedať podmienkam bezpečnosti a ochrane zdravia. Za výstroj HD v zmysle bezpečnosti práce zodpovedá vysielajúci zriaďovací DHZ.
 2. Výnimka – za DHZ v obci sa  povoľuje štart súťažiacich z iných DHZ (hosťovanie sa musí nahlásiť VOPRED) v maximálnom počte 1. Hosťujúci člen MUSÍ súťažiť v drese svojho DHZ, nie drese hosťujúceho.
 3. Výnimka – protesty sa podávajú písomne s vkladom 3,50,- € do 10 minút od ukončenia súťažného pokusu a len na vlastné družstvo. Nie je možné podávať protesty na iné HD.
 4. Výnimka – o počte štartov rozhodne veliteľ súťaže po porade s veliteľmi družstiev pred súťažou.
 5. Výnimka – za disciplínu, poriadok, bezpečnosť a správanie sa hasičského družstva v mieste súťaže počas celého konania zodpovedá VELITEĽ družstva.
 6. Výnimka – za skrytú technickú závadu s právom opakovaného štartu považujeme uvoľnenie sa gumovej vložky v hadiciach a uvoľnenie sa pôvodne naviazanej hadice a polospojky.

 

Informácie k súťažnému poriadku nájdete na stránke: www.dposr.sk  - http://dposr.sk/dpo-sr/vnutorne-dokumenty-dpo-sr .

!!!! POZOR !!!!

ROK DISCIPLÍNY ostáva naďalej. To znamená, že družstvá sa budú riadiť pri nástupe, súťažných disciplínach cvičebným poriadkom, rovnako ako aj pri vyhodnotení súťaže. (Riadne ustrojené družstvá, poradová príprava, nástupový tvar a podanie hlásenia hlavnému rozhodcovi pred plnením disciplíny.) K tomuto kroku sa pristúpila z dôvodu zníženej disciplíny a rovnako ako aj prípravy na vyššie kolá, kde tieto veci sú samozrejmosťou.

Ocenenie:

Víťazné družstvá obvodových súťaží obdržia diplomy. Víťazné družstvá v okresnej súťaži obdržia diplomy a poháre.

 

Stravovanie:

 • Zabezpečuje ÚzV DPO v spolupráci s organizáciou v mieste konania súťaže.
 • Družstvo obdrží desať (10) stravných lístkov.
 • DHZ, ktoré majú záujem o viac ako 10 stravných lístkov to včas nahlásia pre spresnenie stravy na ÚzV DPO najneskôr do štvrtka pred súťažou do 10:00 hod. Cena ďalšieho lístka je 1,60,- €.
 • Neručíme podanie stravy družstvám, ktoré sa do súťaže prihlásia po hore uvedenom termíne.

 

 

 

 

 

 

Viňarský Stanislav, v.r.                                                                                                Gibej Ján, v.r.

starosta obce Havaj                                                                                                    predseda ÚzV DPO

 

Viktor Hriseňko, v.r.                                                                                                 

Hlivák Ivan, v.r.

riaditeľ OR HaZZ                                                                                                             veliteľ ÚzV DPO

 

Packo Andrej,v.r.                                                                                                         Holovka Michal, v.r. podpredseda pre obvod Giraltovce                                                                         podpredseda pre obvod Svidník

 

Holub Michal,v.r.                                                                                                          Bc. Krétová Pavlína

podpredseda pre obvod Stropkov                                                                        riaditeľ ÚzV DPO

 

          Mgr. Milan Remeta

      okrskový inštruktor pre obvod Giraltovce

 

 

Organizačné zabezpečenie previerky pripravenosti DHZ 2015 stiahnuť tu